خدمات ما

آموزش های قوانین کار و مشاوره

ارائه انواع آموزش های قوانین کار و تامین اجتماعی با ارائه مدرک رسمی و کاربردی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ویژه نمایندگان مراجع حل اختلاف ( کارگری و کارفرمایی ) ، کمیته های طبقه بندی مشاغل ، مراجع حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی ، کمیته های مشاغل سخت و زیان آور

مشاوره کارآفرینی

مشاوره راه اندازی ، پشتیبانی و عارضه یابی حرف و کارگاه ها

مشاوره شغلی ، کارآفرینی و کاریابی تخصصی گروه علوم پزشکی و پیراپزشکی

راهنمایی ، مشاوره و هدایت اقامت بین المللی و قوانین کاری ، تحصیلی و زندگی در کشورهای خارج